-->
LTD

Dyskwalifikacja dyrektora LTD – co to za procedura i jakie są jej skutki?

dyrektor LTD

Prowadzenie działalności jako dyrektor spółki LTD może być bardzo opłacalne. Z taką funkcją wiążą się bowiem liczne korzyści oraz ulgi podatkowe, które można wykorzystać choćby pod względem optymalizacji podatkowej. Dość powiedzieć, że wielu klientów biura Lidertax decyduje się właśnie na działalność w formie spółki LTD. Jednak tutaj trzeba wspomnieć o ważnej kwestii. Otóż sprawowanie funkcji dyrektora LTD oznacza także odpowiedzialność prawną. Tym samym wszelkie zachowania naruszające szeroko rozumiane zasady i przepisy prawne mogą mieć bardzo negatywne skutki. Szczególnie problematyczna może okazać się procedura dyskwalifikacji dyrektora LTD. Jest to formalna decyzja urzędowa, a fakt jej podjęcia całkowicie zmienia sytuację zawodową danej osoby. Co więc trzeba wiedzieć o dyskwalifikacji dyrektora LTD? Jaki organ jest do niej uprawniony i jak wyglądają skutki podjęcia takiej decyzji? Na te pytania odpowiemy w niniejszym tekście, do którego lektury serdecznie zachęcamy.

W tym artykule opiszemy następujące zagadnienia:

 1. Jak wygląda odpowiedzialność prawna w przypadku dyrektorów LTD?
 2. Który organ państwowy odpowiada za nadzorowanie działalności dyrektorów LTD?
 3. Na czym polega procedura dyskwalifikacji dyrektora LTD?
 4. W jaki sposób przebiega dyskwalifikacja dyrektora LTD?
 5. Jak długo może trwać dyskwalifikacja dyrektora?
 6. Jakie są konsekwencje wynikające z dyskwalifikacji dyrektora LTD?
 7. Co dzieje się po zakończeniu wyznaczonego okresu dyskwalifikacji dyrektora LTD?

Odpowiedzialność prawna dyrektorów LTD – kluczowe informacje

We wstępie wspomnieliśmy o tym, że prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki LTD może być bardzo korzystne. Brytyjskie prawo przyznaje takim podmiotom liczne ulgi podatkowe i inne ułatwienia. One z kolei sprawiają, że spółki LTD mogą świadczyć usługi na bardzo konkurencyjnych warunkach.

Sama funkcja dyrektora LTD również może stanowić bardzo atrakcyjne rozwiązanie. Jednym z jej najważniejszych atutów jest to, że dyrektor LTD nie odpowiada swoim majątkiem za działania spółki. Pod tym względem stanowisko dyrektora jest więc lepszą opcją niż praca w charakterze samozatrudnionego. Wynika to z faktu, że samozatrudnieni w UK odpowiadają prywatnym majątkiem za ewentualne szkody spowodowane swoją działalnością. Takiego ryzyka nie muszą podejmować osoby, które postawią na spółkę LTD. Oczywiście do tego dochodzą także inne benefity, które opisaliśmy między innymi w tym artykule.

Niemniej jednak stanowisko dyrektora LTD oznacza także istotne zobowiązania. Obowiązki dyrektorów LTD dotyczą zarówno ich działań w ramach biznesu, jak i kwestii rozliczania dochodów. Zacznijmy od pierwszego z wymienionych aspektów. Dyrektor ma obowiązek dbać o uczciwą działalność spółki oraz działać w sposób podyktowany jej dobrem. Tym samym wszelkie próby wykorzystywania spółki w celu odniesienia prywatnych korzyści stanowią naruszenie prawa.

Ponadto dyrektorzy LTD mają obowiązek składania corocznych raportów finansowych. Muszą one uwzględniać zarówno opodatkowane już zyski (np. wynagrodzenie dyrektora LTD), jak i te nieopodatkowane odgórnie dochody (np. zyski z dywidend). Te drugie trzeba dodatkowo wykazać poprzez wypełnienie deklaracji Self-Assessment.

Jaki organ nadzoruje działalność dyrektorów spółek LTD?

Każda spółka LTD rozpoczynająca działalność w Wielkiej Brytanii musi zostać zarejestrowana w Companies House. Jest to organ odpowiadający za rejestrowanie oraz wyrejestrowywanie spółek. Ponadto ma on oczywiście kompetencje w zakresie kontrolowania ich działalności. Z tego powodu Companies House może nadzorować również zachowanie dyrektorów LTD.

Jednak w kontekście tego artykułu warto wspomnieć o jeszcze jednej instytucji. Jest nią The Insolvency Service, czyli rządowy organ odpowiadający między innymi za przeprowadzanie postępowań upadłościowych oraz badanie przyczyn bankructw spółek LTD. Innymi słowy, jednym z zadań tego organu jest ustalanie powodów, które doprowadziły do upadłości spółek. Z tego zadania wynika także inne ważne prawo.

Mianowicie The Insolvency Service to organ mający prawo do wszczęcia postępowania wobec dyrektorów spółek LTD. Takie prawo może zostać zastosowane w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że to działanie dyrektorów doprowadziło do upadłości spółki.

Co więcej, opisany organ współpracuje z HMRC oraz innymi rządowymi instytucjami. Taka współpraca ma zapewnić kompleksowy obraz i możliwość oceny tego, jak działa dana spółka oraz jej pracownicy.

Na czym polega dyskwalifikacja dyrektora LTD?

Po wyjaśnieniu tych kwestii można przejść do najważniejszego terminu, czyli dyskwalifikacji dyrektora LTD. Polega ona na tym, że rządowy organ uznaje danego dyrektora za osobę nieodpowiednią do zajmowania takiego stanowiska. Co ważne, to postanowienie ma charakter decyzji urzędowej i jako takie zostaje podane do wiadomości wszystkich zainteresowanych.

Zacznijmy jednak od początku. Podstawową do wszczęcia procedury dyskwalifikacji dyrektora LTD mogą być różne przesłanki. Jak już wspomnieliśmy, zazwyczaj dotyczą one zaniedbań natury prawnej lub rozliczeniowej. Co jasne, każdy przypadek jest tutaj rozpatrywany w sposób indywidualny. Jednak zazwyczaj dyrektorzy spółek LTD są oskarżani o:

 • działanie sprzeczne z ogólnie rozumianym interesem spółki;
 • kierowanie się własnymi korzyściami i wykorzystywanie faktu istnienia spółki;
 • brak składania lub składanie nieprawidłowych raportów finansowych;
 • stałe popełnianie znaczących błędów w raportach finansowych;
 • brak udostępnienia dokumentacji wskazanej przez organ rządowy;
 • nieprawidłowości lub poważne opóźnienia w spłacie zobowiązań podatkowych.

W jaki sposób przebiega dyskwalifikacja dyrektora LTD?

Opisane wyżej sytuacje mogą być podstawą do wszczęcia postępowania wobec dyrektora LTD. W jego trakcie upoważnione organy rządowe dokonają oceny działalności spółki. Ponadto urzędnicy sprawdzą, czy dyrektor LTD wywiązywał się we właściwy sposób ze swoich obowiązków. Jeżeli wnioski będą negatywne, urzędnicy mogą zadecydować o dyskwalifikacji dyrektora LTD.

W razie podjęcia takiej decyzji urzędnicy skontaktują się z danym dyrektorem i zaproponują polubowne rozwiązanie. W jego ramach dyrektor może od razu zgodzić się z decyzją, a co za tym idzie – dobrowolnie ustąpić ze stanowiska.  Czasami dyrektor może także zawrzeć porozumienie z danym organem i złożyć dymisję na określonych warunkach. Obydwie te opcje pozwalają na uniknięcie procesu sądowego.

Jeśli tak się nie stanie, urzędnicy przekażą sprawę do sądu i to on zadecyduje o ewentualnej dyskwalifikacji. W razie stwierdzenia winy dyrektora mogą nastąpić dwa scenariusze. Pierwszy z nich jest najbardziej niekorzystny, bo jest nim dyskwalifikacja na mocy wyroku sądowego. Taka decyzja przekreśla wiarygodność danego dyrektora i z tego względu może być dla niego poważnym obciążeniem.

Drugi scenariusz jest nieco mniej drastyczny, bo zakłada on tzw. warunkową dyskwalifikację. W tym przypadku sąd uznaje, że dyrektor pod pewnymi warunkami będzie mógł w przyszłości ponownie objąć stanowisko. Taka procedura jest zarezerwowana głównie dla spraw, gdzie zarzuty dotyczące uchybień są mniej poważne. Ponadto warunkowa dyskwalifikacja ma mimo wszystko inny wydźwięk i nie musi być tak dotkliwa dla przebiegu przyszłej kariery.

dyrektor LTD
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania – KLIK

Jak długo może trwać dyskwalifikacja dyrektora LTD?

Dyskwalifikacja dyrektora LTD jest decyzją terminową. Oznacza to, że musi ona zostać wydana na określony czas. Po raz kolejny głównym czynnikiem jest tutaj skala przewinienia. To od niej w dużej mierze będzie zależeć czas dyskwalifikacji dyrektora LTD.

Zasadniczo można tutaj wyróżnić trzy okresy takiej dyskwalifikacji:

 • Dyskwalifikacja krótka (zazwyczaj od 2 do 5 lat) – taka dyskwalifikacja dotyczy praktycznie tylko tych najbardziej błahych przewinień. Niejednokrotnie taką karę otrzymali dyrektorzy, którzy dopuścili się zwykłego zaniedbania lub przypadkowego błędu. Toteż taka kara rzadko kiedy niszczy karierę danego dyrektora, choć oczywiście wpływa na nią negatywnie.
 • Dyskwalifikacja o średniej długości (zazwyczaj od 6 do 10 lat) – jest to już kara o dużo poważniejszym wydźwięku. Najczęściej świadczy ona o tym, że dyrektor celowo naruszył przepisy i działał wbrew interesowi spółki. Taka kara obejmuje również te najpoważniejsze błędy pod kątem rozliczania dochodów. Niestety, dyskwalifikacja w tym wymiarze jest już naprawdę dużym obciążeniem pod kątem przyszłej kariery.
 • Dyskwalifikacja długa (od 11 do 15 lat) – ten najcięższy wymiar kary jest zazwyczaj zarezerwowany dla spraw o charakterze kryminalnym oraz poważnych nadużyć. Z tego względu taka kara praktycznie przekreśla możliwość dalszego prowadzenia kariery zawodowej. Co więcej, zazwyczaj nie tylko ona jest problemem, ponieważ często towarzyszy jej odpowiedzialność karna.

Jakie są konsekwencje dyskwalifikacji dyrektora LTD?

Niezależnie od indywidualnych okoliczności i charakteru sprawy każda dyskwalifikacja dyrektora LTD ma poważne skutki. Nie chodzi tutaj tylko o jej wpływ na potencjalną przyszłość kariery. Skutki te dotyczą również bezpośrednich zakazów i nakazów związanych z wydaną decyzją.

Przede wszystkim dyskwalifikacja dyrektora LTD często wiąże się z nałożeniem na niego grzywny. Jeżeli dodatkowo na skutek jego działań ucierpieli inni, dyrektor może zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowań. Ich wysokość będzie zależeć od charakteru sprawy oraz wysokości składanych roszczeń.

Równie dotkliwy będzie zakaz pełnienia funkcji dyrektora LTD. W poprzednim akapicie opisaliśmy maksymalny okres obowiązywania tego zakazu. Warto jednak wiedzieć, że ta decyzja automatycznie oznacza także zakaz pełnienia innych funkcji tzw. zaufania publicznego. Toteż skazany dyrektor nie może w danym okresie zasiadać na stanowiskach, takich jak:

 • policjant;
 • księgowy;
 • radca prawny lub adwokat;
 • dyrektor organizacji charytatywnych;
 • powiernik;
 • osoba decyzyjna w radach dotyczących opieki społecznej lub zdrowia.

Zakaz obejmuje również brak możliwości założenia nowej spółki LTD oraz utratę możliwości zarządzania istniejącymi firmami.

Warto także wspomnieć o kwestiach wizerunkowych, ponieważ nazwiska skazanych dyrektorów są podawane do publicznej informacji.

Koniec okresu dyskwalifikacji LTD – co się wtedy dzieje?

W treści tego tekstu już kilka razy wspomnieliśmy, że dyskwalifikacja dyrektora LTD musi być terminowa. Tym samym po upływie wyznaczonego czasu traci ona swoją moc. W teorii oznacza to, że po upływie dyskwalifikacji ukarany dyrektor może ponownie zasiąść na swoim stanowisku. Jednak tutaj warto wziąć pod uwagę kilka kwestii.

Pierwszą z nich są wspomniane względy wizerunkowe. Wraz z zakończeniem wyznaczonego okresu dyskwalifikacji Companies House ma obowiązek usunięcia danych dyrektora z karnego rejestru. Warto jednak pamiętać, że takie dane mogą zostać utrwalone np. w katalogach drukowanych lub innych źródłach. Tym samym w teorii zainteresowane osoby wciąż będą mogły uzyskać do nich dostęp, choć będzie to już trudniejsze.

Drugą kwestią są ewentualne długi wynikające z decyzji sądu w zakresie grzywny lub zasądzonego odszkodowania. Dyrektor spółki LTD powinien spłacić je przed końcem jego dyskwalifikacji. Jeśli tego nie zrobi, długi będą rzutować np. na jego zdolność kredytową. To z kolei będzie ogromną przeszkodą przy próbie wznowienia działalności.

Po trzecie, dyskwalifikacja powinna być po prostu nauczką na przyszłość. Nawet niezamierzone popełnienie błędu nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Jeśli więc ktoś obawia się ponownej pomyłki, powinien rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnych doradców. Lidertax to Twój polski księgowy w UK, a nasza oferta obejmuje między innymi usługi doradcze. Jako eksperci z zakresu biznesu i rachunkowości jesteśmy w stanie sugerować naszym klientom wybór najlepszych rozwiązań. Co istotne, nasi nowi klienci mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji wstępnych. Podczas takiej rozmowy będziemy mogli poznać Twoje potrzeby i oczekiwania dotyczące naszej współpracy. Zachęcamy więc do kontaktu z naszym biurem!

Polski księgowy w UK – podsumowanie

Stanowisko dyrektora spółki LTD gwarantuje szerokie możliwości i swobodę działania. Jednak wiąże się ono także z obowiązkami oraz odpowiedzialnością. Dyrektorzy muszą działać zgodnie z przepisami prawa, a ich główną motywacją powinno być dobro spółki. Złamanie jednej z tych zasad może prowadzić do dyskwalifikacji dyrektora LTD. Jest to procedura wszczynana przez organy kontroli w razie podejrzenia, że dyrektor działa wbrew prawu lub interesowi spółki. Jeśli to się potwierdzi, organy kontroli mogą zatwierdzić dyskwalifikację, która uniemożliwia dyrektorowi dalsze pełnienie tej funkcji. Co prawda, dyskwalifikacja jest decyzją czasową, a po jej upływie można kontynuować prowadzoną działalność. Jednak taka decyzja zawsze odbija się negatywnie na przebiegu kariery, a czasami wręcz uniemożliwia jej kontynuację. Dlatego warto zrobić wszystko, aby uniknąć takiej sytuacji.

Strefa humoru – Polski księgowy w UK

polski księgowy w UK
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania | KLIK