-->
Biznes LTD

Rozwiązanie spółki LTD – jak przebiega i co powinieneś o nim wiedzieć?

zamknięcie spółki LTD

Kiedy przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców zakłada spółkę LTD, ich cel jest oczywisty. Polega on na stworzeniu dochodowego oraz prosperującego biznesu, który przez długie lata będzie się rozwijać i zapewniać stabilny dochód. Niestety, rzeczywistość w wielu przypadkach dość brutalnie weryfikuje takie założenie. Wtedy przedsiębiorcy przypominają sobie, że nie każdy biznes może wypalić i niektóre projekty po prostu upadną. W takich sytuacjach jedyną rozsądną decyzją będzie zamknięcie biznesu poprzez rozwiązanie spółki LTD lub innej formy działalności. Nie bez powodu wspomnieliśmy tutaj o spółce LTD, gdyż w UK jest to szczególnie popularna forma działalności gospodarczej. Dlatego w tym artykule dokładnie opiszemy wszystkie najważniejsze aspekty, które dotyczą rozwiązania spółki LTD. Zachęcamy do lektury naszego tekstu.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 1. Rozwiązanie spółki LTD – co należy wiedzieć o tym procesie?
 2. Dobrowolne rozwiązanie spółki LTD – kiedy do niego dochodzi?
 3. Odgórne (przymusowe) zamknięcia spółki LTD – kiedy do niego dochodzi?
 4. Kiedy spółka LTD może zostać legalnie rozwiązana? Aktualne kryteria i wymogi.
 5. Jak złożyć wniosek o rozwiązanie spółki LTD i o czym należy wtedy pamiętać?
 6. Zamknięcie spółki LTD – jak wygląda od strony formalnej?
 7. Czy „uśpienie” spółki LTD będzie dobrą alternatywą dla jej zamknięcia?

Rozwiązanie spółki LTD – co należy wiedzieć o tym procesie?

Opisywane rozwiązanie spółki LTD to jedno z tych zagadnień, które trudno omówić w ramach jednego tekstu. Wynika to oczywiście z faktu, że jest ono bardzo złożone i wymaga dokładnej analizy. Dlatego w pierwszej części postaramy się skupić na kilku najważniejszych informacjach. Dopiero w kolejnych częściach artykułu będziemy opisywać poszczególne zagadnienia związane z tym procesem.

Zacznijmy więc od absolutnych podstaw. Kiedy może dojść do rozwiązania spółki LTD? Tutaj trzeba od razu rozdzielić potencjalne przyczyny na dwie grupy. Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, kiedy właściciele spółki podejmują dobrowolną decyzję o zakończeniu prowadzonego biznesu. Oczywiście motywy stojące za taką decyzją mogą być bardzo zróżnicowane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w kolejnych rozdziałach.

Druga grupa obejmuje z kolei sytuacje, które doprowadzają do odgórnego zamknięcia spółki na podstawie nakazu Company House. Są to dużo rzadsze przypadki, ale wciąż mają one miejsce. Z tego względu warto je mieć na uwadze.

Jeżeli chodzi o sam proces rozwiązania spółki LTD, zakłada on przede wszystkim realizację niezbędnych formalności. Przedsiębiorcy muszą przygotować i przekazać odpowiednim organom wymagane dokumenty. Cały proces wieńczy z kolei oficjalne ogłoszenie rozwiązania spółki LTD. Taki komunikat jest istotny zwłaszcza dla klientów oraz współpracowników danej firmy. Wydanie go stanowi więc ostatni etap opisywanego procesu.

Dobrowolne rozwiązanie spółki LTD – kiedy może do niego dojść?

Jak już wspomnieliśmy, rozwiązanie spółki LTD w zdecydowanej większości przypadków jest efektem dobrowolnej decyzji przedsiębiorców. Co jasne, motywy stojące za taką decyzją mogą być zupełnie różne. Dlatego w poniższych akapitach pokrótce omówimy najważniejsze powody, które przesądzają o rozwiązaniu spółki.

Brak klientów/niskie zyski/małe obroty – niska rentowność działalności

Wszystkie problemy z osiąganymi dochodami można podsumować mianem niskiej rentowności prowadzonego biznesu. Oczywiście w dzisiejszych czasach wyjątkowo popularna jest koncepcja zarabiania poprzez realizowanie swoich pasji i spełniania marzeń. Choć jedno może wynikać z drugiego, fakty są takie, że biznes ma być przede wszystkim rentowny. Jeżeli przedsiębiorcy nie osiągają odpowiednio wysokich zysków, dalsze prowadzenie działalności staje pod dużym znakiem zapytania.

Co więcej, taki problem pogarsza się wraz z upływem czasu. Okresowy spadek zysków jest czymś zupełnie naturalnym w każdym biznesie. Jednak zbyt niska rentowność w kontekście miesięcy i lat stanowi już ogromny problem. Jeśli przedsiębiorca szybko nie znajdzie rozwiązania tego problemu, zamknięcie spółki stanie się jedyną alternatywą.

Zmiana charakteru prowadzonej działalności

Nie bez powodu spółki LTD cieszą się w Wielkiej Brytanii tak dużą popularnością. Zapewniają one bowiem kilka ważnych zalet, których nie można uświadczyć przy innych formach działalności. Z drugiej strony mają one również swoje wady. Jedną z nich są bardzo ograniczone możliwości pod względem zmiany charakteru prowadzonej działalności.

Jeżeli np. firma zamierza zmienić swoją jurysdykcję (np. z Anglii na Szkocję), jedynym wyjściem jest rozwiązanie spółki i założenie jej w nowym miejscu.

Śmierć lub przejście na emeryturę dyrektora spółki LTD przy braku spadkobiercy

Choć spółki LTD nie są podmiotem nierozerwalnie związanym z właścicielami, dyrektorzy LTD odgrywają w nich ważną rolę. Tym samym nagła śmierć dyrektora staje się poważnym problemem. W takiej sytuacji przedstawiciele spółki powinni wyznaczyć nową osobę na to stanowisko. Jeżeli nowy dyrektor nie zostanie wybrany, spółka wkrótce zostanie rozwiązana.

Podobny problem pojawia się w przypadku przejścia dotychczasowego dyrektora na emeryturę. Tutaj sprawa jest o tyle łatwiejsza, że dyrektor może wyznaczyć swojego następcę. Jeśli jednak nikt nie będzie chciał objąć takiego stanowiska, zamknięcie spółki będzie nieuchronne.

Przymusowe zamknięcie spółki LTD – kiedy może do niego dojść?

Wszystkie opisane wyżej sytuacje zostaną uznane za dobrowolne zamknięcie spółki LTD. Termin ten nie oznacza jednak, że różne czynniki zewnętrzne nie miały jednak wpływu na taką decyzję. „Dobrowolne” zamknięcie spółki LTD oznacza po prostu, że taka decyzja wyszła bezpośrednio od dyrektora firmy.

Warto jednak zaznaczyć, że w niektórych sytuacjach zamknięcie spółki LTD może również zostać narzucone odgórnie. Takie przypadki zdarzają się zdecydowanie rzadziej, ale trzeba mieć je na uwadze. Przymusowe zamknięcie spółki LTD stanowi efekt odgórnej decyzji podjętej przez Company House.

Kiedy Company House może zdecydować się na taki krok? Co do zasady urząd ten może wydać nakaz zamknięcia spółki, jeśli ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jednak w praktyce taka decyzja najczęściej zostaje wydana w ściśle określonych przypadkach. Jednym z nich jest sytuacja, kiedy spółka nie dostarcza wymaganych prawnie sprawozdań finansowych. Przy jednorazowym wykroczeniu tego typu Company House wyśle stosowne przypomnienie, a także ostrzeżenie. Jeżeli jednak sytuacja będzie się powtarzać, urząd ostatecznie może zadecydować o zamknięciu takiej spółki.

Innym argumentem mogą być wszelkie naruszenia prawa podczas prowadzonej działalności. Dotyczy to w szczególności oszustw podatkowych i nieuczciwego traktowania klientów. Jeżeli dochodzenie Company House wykaże takie oszustwa, spółka zostanie odgórnie zamknięta.

Kolejną ważną przesłanką do odgórnego zamknięcia spółki LTD będą rosnące długi. Co prawda, dyrektor spółki LTD może jeszcze rozwiązać ten problem poprzez nawiązanie porozumienia z wierzycielami. Niemniej w przypadku braku takiej inicjatywy Company House może wydać nakaz rozwiązania spółki.

Kiedy przedsiębiorca może legalnie rozwiązać spółkę LTD?

W poprzednich częściach tekstu omówione zostały najczęstsze motywy stojące za decyzją o rozwiązaniu spółki LTD. Jednak w tym akapicie skupimy się na wymogach prawnych dotyczących tej procedury.

Cały ten proces jest określony przez przepisy zawarte w Company Act 2006. Ta wydana w 2006 roku ustawa stanowi podstawę prawną do legalnego rozwiązania spółki LTD. Co ważne, ustawa wylicza pewne kryteria, które muszą zostać spełnione, aby spółka mogła zniknąć z rejestru Company House.

O czym więc muszą pamiętać przedsiębiorcy? Mianowicie spółka LTD może zostać rozwiązana tylko, jeśli:

 • spółka od co najmniej 3 miesięcy nie prowadziła sprzedaży usług ani towarów;
 • nazwa spółki nie uległa zmianie;
 • spółka nie jest stroną postępowania upadłościowego lub sądowego;
 • spółka nie wyemitowała akcji/obligacji i nie posiada wiążących umów z partnerami;
 • dyrektor spółki LTD lub osoba upoważniona wypełni wszystkie wymogi formalne związane z likwidacją spółki.

Wniosek o rozwiązanie spółki – jak go złożyć i o czym należy pamiętać?

Przy dobrowolnym rozwiązaniu spółki LTD najważniejszym krokiem jest złożenie do Company House stosownego wniosku. To właśnie ten dokument staje się oficjalną podstawą prawną do przeprowadzenia całej procedury. Co istotne, złożenie takiego wniosku jest najtańszą i najprostszą metodą zamknięcia spółki. Wniosek musi zawierać:

 • pełną nazwę spółki LTD;
 • numer rejestracyjny spółki;
 • datę i miejsce sporządzenia wniosku;
 • odręczny podpis dyrektora lub wszystkich dyrektorów spółki LTD;
 • dane kontaktowe osoby składającej formularz.

Przygotowany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać bezpośrednio do Company House. Urzędnicy sprawdzą jego treść oraz upewnią się, że spółka spełnia opisane wyżej kryteria legalnego rozwiązania. Dopiero wtedy podejmą formalną decyzję o prawnym rozwiązaniu spółki LTD.

Warto tutaj podkreślić, że przed złożeniem takiego wniosku dyrektor spółki LTD musi zadbać o domknięcie innych formalności. Obejmują one przede wszystkim:

 • opłacenie wszystkich pozostałych rachunków i zobowiązań względem firmy;
 • przesłanie do HMRC stosownej noty o planowanym rozwiązaniu spółki LTD;
 • poinformowanie wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych o przyszłym ruchu (zgodnie z przepisami prawa pracy);
 • przeniesienie środków pieniężnych i innych aktywów z kont firmowych (konta zostaną zamrożone w momencie złożenia wniosku).

Ponadto już po złożeniu wniosku należy pisemnie poinformować wszystkie osoby związane ze spółką o jej zamknięciu. Stosowna nota powinna więc trafić między innymi do:

 • banków, najemców i innych wierzycieli;
 • wszystkich akcjonariuszy oraz inwestorów;
 • pracowników i wszystkich osób, które nie zostały wcześniej poinformowane o likwidacji.

Jak od strony formalnej wygląda zamknięcie spółki LTD?

Po sprawdzeniu wszystkich formalności Company House wydaje decyzję o formalnym rozwiązaniu spółki LTD. W tym momencie potwierdzenie rozwiązania spółki LTD trafi na adres firmy. Po upływie kilku tygodni spółka zostanie formalnie wykreślona z rejestru.

Oprócz tego stosowny komunikat zostanie opublikowany w The Gazette, czyli oficjalnym dzienniku urzędowym. Taki komunikat jest wydawany z myślą o kontrahentach oraz partnerach biznesowych danej spółki. Warto tutaj dodać, że na terenie UK działają trzy rodzaje takich dzienników. Są to: The London Gazette (dla firm angielskich), The Edinburgh Gazette (szkockich), The Belfast Gazette (irlandzkich). Wspomniany komunikat pojawi się więc w tym dzienniku, który będzie odpowiadać jurysdykcji spółki.

„Uśpienie” spółki LTD – czy jest to dobra alternatywa?

Rozwiązanie spółki LTD jest bardzo poważną decyzją, od której nie sposób się później odwołać. Z tego względu przedsiębiorcy muszą być w 100% przekonani o zasadności takiego działania. Jeżeli jednak dyrektor spółki LTD ma wątpliwości, może zwrócić uwagę na inną alternatywę. Jest nią tzw. uśpienie lub zamrożenie spółki. Na czym ono polega?

Zamrożenie spółki LTD jest możliwe, jeśli ta nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie uzyskuje dochodów. Jednak w tym przypadku spółka nie zostanie wykreślona z rejestru. Co więcej, przedsiębiorca wciąż będzie musiał przekazywać coroczne sprawozdania finansowe do Company House. Jest więc to alternatywa dla dyrektorów LTD, którzy zamierzają wstrzymać działalność na pewien czas.

W tym miejscu przypominamy również, że Lidertax ma sprawdzonych partnerów w zakresie pomocy przy rozwiązywaniu spółek LTD. Nasi doświadczeni partnerzy z doskonałą znajomość brytyjskiego prawa przeprowadzą Ciebie i Twoją firmę przez gąszcze niezbędnych formalności. Dzięki temu możemy zapewnić, że zamknięcie spółki LTD przebiegnie sprawnie i bez żadnych utrudnień.

Podsumowanie

Rozwiązanie spółki LTD może być dobrowolną lub przymusową decyzją. W pierwszym przypadku to dyrektor spółki może zadecydować o zakończeniu działalności z powodu różnych czynników zewnętrznych lub biznesowych. Z kolei w drugim przypadku to Company House wydaje nakaz zamknięcia spółki z powodu określonych zaniedbań albo naruszeń prawa. Przy dobrowolnej likwidacji dyrektor spółki LTD musi złożyć stosowny wniosek do Company House i zadbać o wypełnienie niezbędnych formalności. Jeżeli ktoś chciałby uzyskać wsparcie w tym procesie, zachęcamy do skorzystania z usług biura Lidertax.