-->
Lidertax Blog

Sprawdź czy ty też będziesz musiał zwracać granty dla samozatrudnionych!

Otrzymywałeś granty w ramach programu wsparcia dochodów z tytułu samozatrudnienia (SEISS), w tym czwarty grant. HMRC oczekuje, że zweryfikujesz (sam) swoje aplikacje i w przypadku nadpłat zwrócisz nienależne pieniądze do HMRC. Koniecznie sprawdź co i kto powinien sprawdzić oraz przeanalizować.

Weryfikacja będzie konieczna!

Oprócz dwóch wyjątków, wyjaśnionych poniżej, obliczanie należnej kwoty w ramach programu wsparcia dla samozatrudnienia (SEISS) nie należało do Ciebie. To HMRC oceniało twoją kwalifikowalność i kwotę dotacji na podstawie danych podanych w zeznaniach podatkowych. Jeśli Twoje zeznania podatkowe były bezbłędne, musisz się tylko upewnić, że Covid-19 miał negatywny wpływ na Twoją firmę.

Czy Twój biznes został „porażony” przez pandemię?


Problematyczna może być interpretacja tego czy Twój biznes był rzeczywiście „dotknięty” skutkami pandemii. Dodatkowo ta interpretacja będzie odmienna w przypadku poszczególnych grantów (1-4).

Wysokość otrzymanych grantów – co musisz sprawdzić

Jak wspomnieliśmy powyżej – pomimo tego, iż to urząd HMRC jest odpowiedzialny za ustalenie wysokości przyznanych grantów – ty zobligowany jesteś do weryfikacji swoich aplikacji. Powinieneś sprawdzić dane jakie przedstawiałeś w momencie aplikacji. Konkretnie porównaj czy kwoty, które miałeś otrzymać nie różnią się znacząco od tych, które realnie wpłynęły na Twoje konto. Jeśli tak – to koniecznie musisz poinformować o tym HMRC.

Dodatkowo powinieneś prześledzić swoje aplikacje w momencie kiedy zmieniałeś swoje rozliczenie w dniu 3 marca 2021 lub później. W szczególności twoje aplikacje wymagają sprawdzenia, jeśli dokonywałeś zmian w rozliczeniu podatkowym za rok 2019/2020.

Otrzymałem więcej niż powinienem – co teraz?

Jeżeli w wyniku dokonanych zmian w rozliczeniu za 2019/2020 okazało się, że powinieneś otrzymać mniejsze wsparcie z tytułu SEISS. Powinieneś zweryfikować czy ta zmiana będzie miała wpływ na wysokość i zasadność otrzymania czwartego grantu.

Jeśli dokonane zmiany wpływają na wysokość grantów jesteś oczywiście zobligowany zwrócić różnicę do HMRC (w wypadku, kiedy różnica jest większa jak £100).

Kryteria kwalifikacyjne – SEISS 1 i 2

Oprócz sprawdzenia kwot musisz również sprawdzić, czy spełniłeś warunek „niekorzystny wpływuna Twój biznes” dla roszczeń w przypadku SEISS 1 i 2. Negatywny wpływ na Twoje zyski musiał wystąpić między marcem a 13 lipca 2020 r. w przypadku SEISS 1, a po 13 lipca w przypadku SEISS 2. Powinno się to objawiać niższymi dochodami lub wyższymi kosztami spowodowanymi bezpośrednio pandemią. Jeśli po analizie stwierdzisz, że nie wystąpiły negatywne skutki, musisz powiadomić o tym fakcie HMRC i spłacić dotację.

SEISS 3 i 4 kryteria otrzymania wsparcia!

Niektóre skutki, które zostały uznane przez HMRC za niekorzystne i pozwoliły Tobie ubiegać się o SEISS 1 i 2, nie mają znaczenia dla SEISS 3 i 4. W szczególności, wyższe koszty prowadzenia biznesu spowodowane pandemią COVID-19 nie liczą się tutaj jako niekorzystny efekt. W przypadku SEISS 3 i 4 „niekorzystny wpływ” oznacza, że ​​Twoja firma musiała doświadczyć zmniejszonego popytu w wyniku pandemii. Dodatkowo w momencie składania wniosku miałeś uzasadnione przekonanie, że spowoduje to „znaczący” spadek zysków. Reguły nie określają ilościowo tego, co liczy się jako „znaczące”. Ale musisz być w stanie wykazać zasadność aplikowania od grant nr 3 i 4. Ponadto niekorzystny efekt musi objawiać się jako niższe zyski na Twoich rachunkach.

Weryfikacja twoich aplikacji o granty – podsumowanie

W przypadku SEISS 1 i 2 musisz mieć pewność, że w momencie składania wniosku można było racjonalnie spodziewać się wzrostu kosztów lub niższych dochodów w bezpośrednim wyniku pandemii. W przypadku SEISS 3 i 4 musisz mieć pewność, że niekorzystne skutki pandemii dla Twojej firmy spowodują niższe dochody.